คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับปริญญาตรีและปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงและสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาศาสตร์ตามลำดับ และได้รับปริญญาเอกทางด้านพัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โดยมีบทความตีพิมพ์ที่น่าสนใจ เช่น Logical Connection between Strategic Implication Process and Competitive Advantage in Context of Strategic Alliances: A Resource-Based View & Resource Dependence Perspective; ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน: การสำรวจองค์ความรู้; ภาวะผู้นำแบบเต็มรูปแบบเชิงจริยธรรม: การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจและเชิงยืนยัน; ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้ และประสิทธิผลของหน่วยงานในสถานีตำรวจนครบาล: การวิเคราะห์เส้นทาง เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังเคยได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองเด็ก; การประเมินผลการดำเนินงาน 11 ปี ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ, ซึ่งทั้งสองงานวิจัยนี้ได้รับทุนวิจัยจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์; Provincial Governance Index: 2013, ได้รับทุนวิจัยจาก USAID; ดัชนีธรรมาภิบาลระดับจังหวัด: จังหวัดตาก ได้รับทุนวิจัยจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า เป็นต้น

 

สำเร็จการศึกษา

     » ปริญญาเอก สาขา Social Development and Environmental Management จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

     » ปริญญาโท สาขา Marketing Management จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

     » ปริญญาตรี สาขา Marketing จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ความเชี่ยวชาญ

     » พัฒนาสังคม
     » องค์การและการจัดการ
     » ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
     » สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
     » การตลาด

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม และสาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ สังเคราะห์ และมีปัญญาเชิงปฏิบัติควบคู่กับคุณธรรม และเข้าใจการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเมือง อำนาจ เหตุผล คุณธรรม และการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการ นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักบริหารด้านการพัฒนาสังคม และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

ทุนคณะพัฒนาสังคมฯ

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร เปิดรับนักศึกษาใหม่โดยมีทุนการศึกษา ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 3 ประเภท ได้แก่ ทุนช้างเผือก ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา และทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

สถาบันชั้นนำของประเทศที่สร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทางสังคม

วิสัยทัศน์

คณะชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารในระดับมาตรฐานสากล

ปรัชญา

เรียนรู้แบบองค์รวมเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างมีคุณธรรม

คำขวัญ

วิเคราะห์ได้ วิจัยเป็น เห็นลู่ทาง วางนโยบาย คลายปัญหา พัฒนาสังคม

GSDMS ข้อมูลอัพเดท

ข่าวล่าสุดข้อมูลการรับเข้าเรียนข่าวสารและกิจกรรม

 
  1. ข่าวการรับสมัคร
  2. ข่าวและประกาศ
  3. ข่าวกิจกรรม

GSDMS วารสารแนะนำ 

หนังสือและวารสารที่แนะนำ

สายตรง คณบดี

   ท่านสามารถร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร โปรดระบุชื่อเรื่องที่ร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือแนะนำ เป็นข้อความภาษาไทยเพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร ผ่านทางอีเมล  dean.sdas@nida.ac.th  หรือฟอร์มติดต่อนี้

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่