คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ศาสตราจารย์ ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน

ศาสตราจารย์ ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน

 

ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน จิตพฤติกรรมศาสตร์ (Psycho-Behavioral Science) ด้านคุณธรรมจริยธรรม การสนับสนุนทางสังคม ภาวะผู้นำหัวหน้า จิตพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างจิตลักษณะและคุณธรรมจริยธรรม การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติขั้นสูง ด้วย LISREL และ Mplus ยิ่งไปกว่านั้น ผลงานเขียนบทความของท่านยังได้รับการตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำของประเทศไทยและนานาชาติอีกมากมาย สำหรับการให้บริการวิชาการแก่สาธารณะนั้น ท่านได้รับเชิญให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาโครงการวิจัยต่างๆ ในหลายหน่วยงาน เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และท่านยังเป็นตัวแทนของประเทศไทย ในการเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลการวิจัย ทางด้านการยอมรับทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แก่ที่ประชุมนานาชาติที่จัดโดย International Atomic Energy Agency (IAEA)  ด้วยผลงานการวิจัยอันเป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวิชาการ ท่านจึงได้รับรางวัลงานวิจัยระดับดีหลายเรื่องจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และจาก Academy of Human Resource Development (Asia Chapter)

 

     สำเร็จการศึกษา

     » ปริญญาเอก สาขา Human Resources Development/ Psychology จาก University of Minnesota, Twin cities ประเทศสหรัฐอเมริกา

     » ปริญญาโท สาขา Human Resources Development จาก University of Minnesota, Twin cities ประเทศสหรัฐอเมริกา

     » ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาจิตวิทยา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร


ความเชี่ยวชาญ

     » จิตพฤติกรรมศาสตร์
     » การสนับสนุนทางสังคม
     » ภาวะผู้นำ หัวหน้า และการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
     » จิตพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     » การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติขั้นสูง LISREL และ Mplus
     » การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างจิตลักษณะแลคุณธรรมจริยธรรม


เบอร์โทร : 0 2727 3109, 08 9968 4031

แฟกซ์ : 0 2377 6764, 0 2375 0941

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม และสาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ สังเคราะห์ และมีปัญญาเชิงปฏิบัติควบคู่กับคุณธรรม และเข้าใจการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเมือง อำนาจ เหตุผล คุณธรรม และการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการ นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักบริหารด้านการพัฒนาสังคม และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

ทุนคณะพัฒนาสังคมฯ

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร เปิดรับนักศึกษาใหม่โดยมีทุนการศึกษา ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 3 ประเภท ได้แก่ ทุนช้างเผือก ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา และทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

สถาบันชั้นนำของประเทศที่สร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทางสังคม

วิสัยทัศน์

คณะชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารในระดับมาตรฐานสากล

ปรัชญา

เรียนรู้แบบองค์รวมเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างมีคุณธรรม

คำขวัญ

วิเคราะห์ได้ วิจัยเป็น เห็นลู่ทาง วางนโยบาย คลายปัญหา พัฒนาสังคม

GSDMS ข้อมูลอัพเดท

ข่าวล่าสุดข้อมูลการรับเข้าเรียนข่าวสารและกิจกรรม

 
  1. ข่าวการรับสมัคร
  2. ข่าวและประกาศ
  3. ข่าวกิจกรรม

GSDMS วารสารแนะนำ 

หนังสือและวารสารที่แนะนำ

สายตรง คณบดี

   ท่านสามารถร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร โปรดระบุชื่อเรื่องที่ร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือแนะนำ เป็นข้อความภาษาไทยเพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร ผ่านทางอีเมล  dean.sdas@nida.ac.th  หรือฟอร์มติดต่อนี้

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่