คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา อมรสงวนสิน

รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา อมรสงวนสิน

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรป่าไม้ วนศาสตร์ชุมชน ท่านได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่สำคัญหลายเรื่อง อาทิเช่น "ทุนสังคมกับการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ: กรณีศึกษาตำบลท่าผาและตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และการวิจัยการออกแบบระบบฐานข้อมูลและจัดทำระบบงานสำรวจทรัพยากรป่าไม้ เพื่อรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 ให้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ท่านยังได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ "Environment's Fifth Social Forestry Writing Workshop, East-West Center ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (นิด้า)

 

สำเร็จการศึกษา

     » ปริญญาเอก สาขา Regional and Rural Development Planning จาก มหาวิทยาลัย Asian Institute of Technology ประเทศไทย

     » ปริญญาโท สาขา Social Forestry ที่ จาก University of Philipines ที่ Los Banos ประเทศฟิลิปปินส์

     » ปริญญาตรี สาขา Forestry จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

     » การจัดการสิ่งแวดล้อม

     » ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

     » การจัดการทรัพยากรป่าไม้

     » วนศาสตร์ชุมชน

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม และสาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ สังเคราะห์ และมีปัญญาเชิงปฏิบัติควบคู่กับคุณธรรม และเข้าใจการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเมือง อำนาจ เหตุผล คุณธรรม และการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการ นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักบริหารด้านการพัฒนาสังคม และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

ทุนคณะพัฒนาสังคมฯ

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร เปิดรับนักศึกษาใหม่โดยมีทุนการศึกษา ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 3 ประเภท ได้แก่ ทุนช้างเผือก ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา และทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

สถาบันชั้นนำของประเทศที่สร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทางสังคม

วิสัยทัศน์

คณะชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารในระดับมาตรฐานสากล

ปรัชญา

เรียนรู้แบบองค์รวมเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างมีคุณธรรม

คำขวัญ

วิเคราะห์ได้ วิจัยเป็น เห็นลู่ทาง วางนโยบาย คลายปัญหา พัฒนาสังคม

GSDMS ข้อมูลอัพเดท

ข่าวล่าสุดข้อมูลการรับเข้าเรียนข่าวสารและกิจกรรม

 
  1. ข่าวการรับสมัคร
  2. ข่าวและประกาศ
  3. ข่าวกิจกรรม

GSDMS วารสารแนะนำ 

หนังสือและวารสารที่แนะนำ

สายตรง คณบดี

   ท่านสามารถร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร โปรดระบุชื่อเรื่องที่ร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือแนะนำ เป็นข้อความภาษาไทยเพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร ผ่านทางอีเมล  dean.sdas@nida.ac.th  หรือฟอร์มติดต่อนี้

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่