คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน

ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน

ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์  ท่านได้รับทุน กพ. ให้ไปศึกษาวิชาจิตวิทยา ระดับปริญญาตรีและโท ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนปริญญาเอกได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ประจำคณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีผลงานสำคัญระดับชาติมากมาย เช่น ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขาปรัชญาและสาขาสังคมวิทยา ตลอดจนอยู่ในคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ส่วนทางด้านวิชาการ ท่านได้ทำวิจัยและประมวลผลงานวิจัยเพื่อเสนอเป็น “ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม” เพื่อเป็นแนวทางการวิจัยและพัฒนาคนไทย มาตลอด 40 ปี จนถึงปัจจุบัน และสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งที่มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน นอกจากนี้ ท่านได้สร้างสรรค์ตำราและงานวิจัยต่างๆ เช่น ตำราวิธีวิจัย 2 เล่ม ที่มีผู้นิยมใช้มานานกว่า 20 ปี มีงานวิจัยและบทความวิจัย รวมทั้งบทความวิชาการอื่นๆ หลายสิบเรื่อง เช่น "ผลิตผลวิจัยระบบพฤติกรรมไทย สร้างเครือข่ายพัฒนาเยาวชน" "การวิจัยสาขาจิตพฤติกรรมศาสตร์ในประเทศไทย"  "A New Model of Socialization for Improving Work Performance and Quality of Life in Thailand" ซึ่งได้รับเชิญให้นำเสนอในงานประชุมนักจิตวิทยาประยุกต์ที่สหรัฐอเมริกา และให้บริการทางวิชาการแก่สาธารณะ เช่น เป็นที่ปรึกษาในโครงการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนสำนักงาน กพ. อยู่ในคณะกรรมการวางแผนนโยบายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก้เด็กไทยวัย 0-12 ปี ในสมัยรัฐบาลอนัน ปัญญารชุน เป็นอดีตนายกสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย ได้รับแต่งตั้งเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ โดยสภาวิจัยแห่งชาติ ตลอดจนได้รับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บูรฉัตร ด้านอาจารย์ผู้ทรงคุณธรรมอีกด้วย

 

 

สำเร็จการศึกษา

» ปริญญาเอก สาขา Social Psychology จาก University of Maryland, College Park ประเทศสหรัฐอเมริกา

» ปริญญาโท สาขา Social Psychology จาก University of Illinois, Urbana ประเทศสหรัฐอเมริกา

» ปริญญาตรี สาขา Social Psychology จาก University of California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความเชี่ยวชาญ

» จิตวิทยา: วิธีการวิจัยและพัฒนา 

» จิตวิทยาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์

» การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างจิตและพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม การเรียนและการทำงาน


เบอร์โทร : 0-2727-3109
แฟกซ์ : 0 2377 6764, 0 2375 0941
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม และสาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ สังเคราะห์ และมีปัญญาเชิงปฏิบัติควบคู่กับคุณธรรม และเข้าใจการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเมือง อำนาจ เหตุผล คุณธรรม และการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการ นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักบริหารด้านการพัฒนาสังคม และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

ทุนคณะพัฒนาสังคมฯ

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร เปิดรับนักศึกษาใหม่โดยมีทุนการศึกษา ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 3 ประเภท ได้แก่ ทุนช้างเผือก ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา และทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

สถาบันชั้นนำของประเทศที่สร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทางสังคม

วิสัยทัศน์

คณะชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารในระดับมาตรฐานสากล

ปรัชญา

เรียนรู้แบบองค์รวมเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างมีคุณธรรม

คำขวัญ

วิเคราะห์ได้ วิจัยเป็น เห็นลู่ทาง วางนโยบาย คลายปัญหา พัฒนาสังคม

GSDMS ข้อมูลอัพเดท

ข่าวล่าสุดข้อมูลการรับเข้าเรียนข่าวสารและกิจกรรม

 
  1. ข่าวการรับสมัคร
  2. ข่าวและประกาศ
  3. ข่าวกิจกรรม

GSDMS วารสารแนะนำ 

หนังสือและวารสารที่แนะนำ

สายตรง คณบดี

   ท่านสามารถร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร โปรดระบุชื่อเรื่องที่ร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือแนะนำ เป็นข้อความภาษาไทยเพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร ผ่านทางอีเมล  dean.sdas@nida.ac.th  หรือฟอร์มติดต่อนี้

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่