คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 (14 ก.ค.2561)

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ : การบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร 2561

National Conference 2018

 

สาส์นจากคณบดี

รายชื่อคณะกรรมการจัดงานและคณะทำงาน

รายชื่อกองบรรณาธิการจัดทำรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับชาติ

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

 

บทความที่

เรื่อง

หน้า

1

องค์ประกอบของความสำเร็จแบบยั่งยืนของกลุ่มทอเสื่อกก:กรณีศึกษาบ้านหนองกก ตำบลทัพราชองค์ประกอบของความสำเร็จแบบยั่งยืนของกลุ่มทอเสื่อกก:กรณีศึกษาบ้านหนองกก ตำบลทัพราชอำเภอตาพระยา จังหวัด สระแก้ว

:ภาวิณี ทองแย้ม

 8-19

2

การขับเคลื่อนองค์การการมุสลิมผ่านนวัตกรรมทางสังคม:กรณีศึกษามูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาการขับเคลื่อนองค์การการมุสลิมผ่านนวัตกรรมทางสังคม:กรณีศึกษามูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

:ผศ.ดร.อาแว  มะแส

 20-38

3

ความคงเส้นคงวาของการจัดการค้าแผงลอยในกรุงเทพมหานคร

:นฤมล  นิราทร

 39-54

4

แนวทางกลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวชุมชน:กรณีศึกษา ชุมชนบ้านน้าเชี่ยว จังหวัดตราด

:ปาริชาติ  ศรีหะรัญ

 55-64
     

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม และสาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ สังเคราะห์ และมีปัญญาเชิงปฏิบัติควบคู่กับคุณธรรม และเข้าใจการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเมือง อำนาจ เหตุผล คุณธรรม และการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการ นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักบริหารด้านการพัฒนาสังคม และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

ทุนคณะพัฒนาสังคมฯ

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร เปิดรับนักศึกษาใหม่โดยมีทุนการศึกษา ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 3 ประเภท ได้แก่ ทุนช้างเผือก ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา และทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

สถาบันชั้นนำของประเทศที่สร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทางสังคม

วิสัยทัศน์

คณะชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารในระดับมาตรฐานสากล

ปรัชญา

เรียนรู้แบบองค์รวมเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างมีคุณธรรม

คำขวัญ

วิเคราะห์ได้ วิจัยเป็น เห็นลู่ทาง วางนโยบาย คลายปัญหา พัฒนาสังคม

GSDMS ข้อมูลอัพเดท

ข่าวล่าสุดข้อมูลการรับเข้าเรียนข่าวสารและกิจกรรม

 
  1. ข่าวการรับสมัคร
  2. ข่าวและประกาศ
  3. ข่าวกิจกรรม

GSDMS วารสารแนะนำ 

หนังสือและวารสารที่แนะนำ

สายตรง คณบดี

   ท่านสามารถร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร โปรดระบุชื่อเรื่องที่ร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือแนะนำ เป็นข้อความภาษาไทยเพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร ผ่านทางอีเมล  dean.sdas@nida.ac.th  หรือฟอร์มติดต่อนี้

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่