คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ประจำหลักสูตร

ลำดับ ตำแหน่งวิชาการ ชื่อ-นามสกุล ความเชี่ยวชาญ
1 รองศาสตราจารย์ ดร. นรีนุช ดำรงชัย ญี่ปุ่นศึกษา(สังคมและวัฒนธรรม)
          การจัดการภัยภิบัติ
          การพัฒนาที่ยั่งยืน
           
2 ศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน พันธุมนาวิน จิตวิทยา: วิธีการวิจัยและพัฒนา 
          จิตวิทยาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์
          การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างจิตและพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม การเรียนและการทำงาน
           
3 รองศาสตราจารย์ ดร. ดุจเดือน พันธุมาวิน จิตพฤติกรรมศาสตร์
          การสนับสนุนทางสังคม
          ภาวะผู้นำ หัวหน้า และการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
          จิตพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติขั้นสูง LISREL และ Mplus
          การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างจิตลักษณะแลคุณธรรมจริยธรรม
           
4 รองศาสตราจารย์ ดร. พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รัฐศาสตร์
          รัฐประศาสนศาสตร์
          การบริหารการพัฒนาสังคม
          ปรัชญาสังคมศาสตร์
          การประเมินผลนโยบายองค์การและโครงการ
           
           
5 ศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ สามัคคีธรรม จริยธรรมกับการพัฒนา
          ภาวะผู้นำกับการจัดการการเปลี่ยนแปลง
          การมีส่วนร่วมกับการจัดการความขัดแย้ง
          การจัดการภาคีสาธารณะกับการพัฒนาสังคม
           
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิชา เป้าอารีย์ อาเซียนศึกษา
          การบริหารการพัฒนาสังคม
          การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
          การเมืองในการกำหนดนโยบายสังคม
          การวางแผนยุทธศาสตร์และการจัดการ
          การเมืองท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การพัฒนา
           
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หลี่ เหรินเหลียง จีนศึกษา
          ประชาคมอาเซียนศึกษา
          ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
          นโยบานสาธารณะ
           
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร อาแว มะแส การพัฒนาสังคมชนบทและสังคมเกษตร
          ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
          การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
          การวิจัยเชิงคุณภาพในการพัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม
          แนวคิดเรื่องความอยู่ดีมีสุข และการดำรงชีพในชนบทอย่างยั่งยืน
           
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รติพร ถึงฝั่ง การวิจัยประชากรและสังคม
          การวิจัยเชิงปริมาณ
          การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM)
          ประชากรและการพัฒนา
          การพัฒนาสังคม
          การจัดการความรู้
          การประเมินผลกระทบทางสังคม
           
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จเร สิงหโกวินท์ สื่อมวลชนศึกษา 
          ทัศนวัฒนธรรมศึกษา 
          วัฒนธรรมประชานิยม
          เพศสภาพและเพศวิถีศึกษา
          สังคมวิทยาของการสื่อสาร

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม และสาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ สังเคราะห์ และมีปัญญาเชิงปฏิบัติควบคู่กับคุณธรรม และเข้าใจการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเมือง อำนาจ เหตุผล คุณธรรม และการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการ นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักบริหารด้านการพัฒนาสังคม และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

ทุนคณะพัฒนาสังคมฯ

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เปิดรับนักศึกษาใหม่โดยมีทุนการศึกษา ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 3 ประเภท ได้แก่ ทุนช้างเผือก ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา และทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

สถาบันชั้นนำของประเทศที่สร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทางสังคม

วิสัยทัศน์

คณะชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารในระดับมาตรฐานสากล

ปรัชญา

เรียนรู้แบบองค์รวมเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างมีคุณธรรม

คำขวัญ

วิเคราะห์ได้ วิจัยเป็น เห็นลู่ทาง วางนโยบาย คลายปัญหา พัฒนาสังคม

GSSED ข้อมูลอัพเดท

ข่าวล่าสุดข้อมูลการรับเข้าเรียนข่าวสารและกิจกรรม

 
  1. ข่าวการรับสมัคร
  2. ข่าวและประกาศ
  3. ข่าวกิจกรรม

GSSED วารสารแนะนำ 

หนังสือและวารสารที่แนะนำ

สายตรง คณบดี

   ท่านสามารถร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม โปรดระบุชื่อเรื่องที่ร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือแนะนำ เป็นข้อความภาษาไทยเพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร ผ่านทางอีเมล  dean.sdas@nida.ac.th  หรือฟอร์มติดต่อนี้

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่