คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

อาจารย์ประจำหลักสูตรและเจ้าหน้าที่

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. : 0-2727-3094
Office hours: อังคาร เวลา 10.00 – 12.00 น.
                  พุธ เวลา 13.00 – 16.00 น.

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.: 0-2727-3112
Office hours: อังคาร เวลา 13.00 – 16.00 น.
พุธ เวลา 09.00 – 12.00 น.

 

 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.: 0-2727-3119
Office hours: อังคาร เวลา 09.00 – 16.00 น.
พฤหัสบดี เวลา 09.00 – 12.00 น.

 

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.: 0-2727-3092
Office hours: อังคาร เวลา 9.00 – 12.00 น.
พุธ เวลา 09.00 – 16.00 น.00 น.

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.: 0-2727-3577
Office hours: จันทร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.
อังคาร เวลา 09.00 – 12.00 น.

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.: 02-727-3109
Office hours: อังคาร เวลา 09.00 – 12.00 น.
พฤหัสบดี เวลา 13.00 – 16.00 น.

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.: 0-2727-3119
Office hours: อังคาร เวลา 09.00 – 16.00 น.
พฤหัสบดี เวลา 09.00 – 12.00 น.

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.: 0-2727-3119
Office hours: อังคาร เวลา 09.00 – 16.00 น.
พฤหัสบดี เวลา 09.00 – 12.00 น.

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.: 0-2727-3119
Office hours: อังคาร เวลา 09.00 – 16.00 น.
พฤหัสบดี เวลา 09.00 – 12.00 น.

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.: 0-2727-3570
Office hours: จันทร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
                      ศุกร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร

นางวนิดา ประภาวสิทธิ์

เลขานุการคณะ

โทรศัพท์ : 0-2727-3093
โทรสาร : 0-2377-6764

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวสิริรักษ์ วรรธนะพินทุ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

( หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและธุรการ )

โทรศัพท์ : 0-2727-3280
โทรสาร : 0-2377-6764

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวสิบพร คุปตารักษ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

( รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการศึกษา )

โทรศัพท์ : 0-2727-3099
โทรสาร : 0-2377-6764

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางนัยนา กรุดนาค
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

( หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและพัสดุ )

โทรศัพท์ : 0-2727-3097
โทรสาร : 0-2377-6764

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม และสาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ สังเคราะห์ และมีปัญญาเชิงปฏิบัติควบคู่กับคุณธรรม และเข้าใจการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเมือง อำนาจ เหตุผล คุณธรรม และการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการ นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักบริหารด้านการพัฒนาสังคม และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

ทุนคณะพัฒนาสังคมฯ

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เปิดรับนักศึกษาใหม่โดยมีทุนการศึกษา ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 3 ประเภท ได้แก่ ทุนช้างเผือก ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา และทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

สถาบันชั้นนำของประเทศที่สร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทางสังคม

วิสัยทัศน์

คณะชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารในระดับมาตรฐานสากล

ปรัชญา

เรียนรู้แบบองค์รวมเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างมีคุณธรรม

คำขวัญ

วิเคราะห์ได้ วิจัยเป็น เห็นลู่ทาง วางนโยบาย คลายปัญหา พัฒนาสังคม

GSSED ข้อมูลอัพเดท

ข่าวล่าสุดข้อมูลการรับเข้าเรียนข่าวสารและกิจกรรม

 
  1. ข่าวการรับสมัคร
  2. ข่าวและประกาศ
  3. ข่าวกิจกรรม

GSSED วารสารแนะนำ 

หนังสือและวารสารที่แนะนำ

สายตรง คณบดี

   ท่านสามารถร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม โปรดระบุชื่อเรื่องที่ร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือแนะนำ เป็นข้อความภาษาไทยเพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร ผ่านทางอีเมล  dean.sdas@nida.ac.th  หรือฟอร์มติดต่อนี้

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่