คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา ภาคพิเศษ

สอบถามข้อมูล โทร. 095-2510099, 093-6244242, 0 2727 3101 , 0 2727 3126

อัตราค่าธรรมเนียม / ค่าหน่วยกิต

ภาคพิเศษ กทม.
1. ค่าบำรุงสถาบัน (4,000 x 4 ภาค) 16,000 บาท
2. ค่าบำรุงสถาบันภาคฤดูร้อน 2,000 บาท
3. ค่าเทคโนโลยี 2,800 บาท
4. ค่าใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 2,400 บาท
5. ค่ากิจกรรมพิเศษตลอดหลักสูตร 10,000 บาท
6. ค่าหน่วยกิต (2,500 x 39 หน่วยกิต) 97,500 บาท
(รวมเอกสารตำรา)    
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 130,700 บาท

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่