คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

Vol 19 No 2 (2017)

cover issue 9045 en US

วารสารพัฒนาสังคม Journal of Social Development (JSD)

บรรณาธิการแถลง

สมศักดิ์ สามัคคีธรรม

-

การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการชุมชนชาวประมงชายฝั่งทะเลอันดามัน

จิรัชยา เจียวก๊ก Jirachaya Jeawkok, วันชัย ธรรมสัจการ Wanchai Dhammasaccakarn, เกษตรชัย และหีม Kasetchai Laeheem, อุทิต สังขรัตน์ Utit Sangkarat

การศึกษาคุณภาพชีวิตของคนพิการรุนแรง ทางร่างกายและการเคลื่อนไหว

ธิดารัตน์ นงค์ทอง Tidarat Nongthong, พิมพา ขจรธรรม Pimpa Kachondham

Open Budget: The Political Economy of Transparency, Participation, and Accountability

สมศักดิ์ สามัคคีธรรม Somsak Samukkethum

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่