คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

Vol 18 (2016): Special Issue

v18 1

 วารสารพัฒนาสังคม Journal of Social Development (JSD)

บรรณาธิการแถลง

สมศักดิ์ สามััคคีธรรม Somsak Samukkethum

บทความวิจัย Research Article

บทความวิชาการ Viewpoint

ความเหลื่อมล้ำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ปัญหาและทางออก

ปรีชา อุยตระกูล Preecha Uitragool, เอกรัตน์ เอกศาสตร์ Ekarat Ekasart

35-64

เกี่ยวกับวารสาร Journal Information

คำแนะนำวารสารพัฒนาสังคม

Editorial Board กองบรรณาธิการ