คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

Vol 18 No 1 (2016)

v18 1 1

วารสารพัฒนาสังคม Journal of Social Development (JSD)

 

บรรณาธิการแถลง

สมศักดิ์ สามัคคีธรรม Somsak Samukkhethum

สารบัญ

กองบรรณาธิการ วารสารพัฒนาสังคม

บทความวิจัย Research Article

สุขภาพ ความหวังและความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุไทย

รติพร ถึงฝั่ง Ratiporn Teungfung, สนิท สมัครการ Sanit Samakakarn

35-60

บทความวิชาการ Viewpoint

ความท้าทายของคุณภาพการควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน Challenges in the Quality of Internal Controls and Financial Reports

จารุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์ Jarunee Wonglimpiyarat, ประวิทย์ เขมะสุนันท์ Pravit Khaemasunun

143-159

บทวิจารณ์หนังสือ Book Review

บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง "On Leadership"

สุรีพร ยุพา มิยาโมโตะ, พระอนุสิทธิ์ อานนโท, นิรมล รักสถาน, สุรศักดิ์ วงศ์ษา, สุลีกร สุปัน, ภัสลดา อมราภรณ์

167-175

เกี่ยวกับวารสาร Journal Information

คำแนะนำการส่งบทความ

กองบรรณาธิการ วารสารพัฒนาสังคม

ใบสมัครสมาชิก

กองบรรณาธิการ JSD

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่