คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

Vol 17 No 1 (2015)

cover issue 3708 th TH

  วารสารพัฒนาสังคม Journal of Social Development (JSD)

บทบรรณาธิการ Editorial / สารบัญ Content

บรรณาธิการแถลง

Somsak Samukkethum สมศักดิ์ สามัคคีธรรม

บทความวิจัย Research Article

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมกับความสุขของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร

Ratiporn Teungfung รติพร ถึงฝั่ง, Ratchapan Choiejit รัชพันธุ์ เชยจิตร

111-113

บทความวิชาการ Viewpoint

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่