คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

Vol 15 No 2 (2013)

cover issue 2881 en US

 

วารสารพัฒนาสังคม Journal of Social Development (JSD)

บทความวิชาการ Viewpoint

นโยบายว่าด้วยความมั่นคงด้านอาหารของ สาธารณรัฐประชาชนจีน

Li Renliang หลี่ เหรินเหลียง
 

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่