คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

Vol 21 No 1 (2019)

cover issue 11754 en vol21 1

 วารสารพัฒนาสังคม Journal of Social Development (JSD)

บรรณาธิการ Editorial

พงษ์เทพ จันทสุวรรณ

บทความวิจัย Research Article

คนไกลบ้าน: การสื่อสารของครอบครัวข้ามรุ่น

กาญจนา เทึยนลาย , วรรณี หุตะแพทย์

59-76

JSD-vol 21 no 1

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่