คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

สาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาโท 

 

ปีการศึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์ นักศึกษาโท ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
2559  "การศึกษาเปรียบเทียบการทุจริตเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลในจังหวัดชลบุรี". ทัตดนัย คุ้มครอง  

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่