คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม

ผลงานการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาปริญญาโท

ปีการศึกษา ชื่อการค้นคว้าอิสระ นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
2562 ศักยภาพผู้นำสตรีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จีรวรรณ อักโขสุวรรณ์ ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2562 การประเมินโครงการเวทีเสวนาสันติสุข ภายใต้ชื่อ "เวทีประชาคมอาเซียนกับกระบวนการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมนำสู่สันติสุขจังหวัดชายแดนใต้" กรณีศึกษาอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา นางสาวโรสมาวัลย์ ไซซิง ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2562 จิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างมุ่งอนาคตในนักศึกษาปริญญาตรี นางสาวกาญจนา สินมา รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
2562 ปัจจัยทางจิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา นายกฤดิกมล เกิดโต รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
2562 จิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการทำงานของพนักงาน นางสาววิชญาณ พายุคีรี รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
2562 ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด นางสาวพูนทิพย์ ประจันพล ผศ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง
2562 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากรโรงพยาบาลยะลา นางสาวพุทธมาศ คงปราบ ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2562 ความเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี นางดาร์ลียา สายสหัส ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2562 ปัจจัยแห่งความสำเร็จของผ้าฝ้ายย้อมคราม จังหวัดสกลนคร นางสาววิชิดาพัชร์ ภูชิชย์ไกรกุล อ.ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์
2562 ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ของพนักงานราชการและรัฐวิสาหกิจ MS.PEIPEI HUANG รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
2562 ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมจริยธรรมในการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ นางสาวพิทยรัศมิ์ ทวีวัฒนะประยูร รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
2562 ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัย นางสาวปัญญ์ชลี ท้าวแก้ว รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
2562 ภาวะหนี้สินของข้าราชการในสังกัดสรรพากรภาค12 ฉันชนก ปัทมบุรินทร์ รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
2562 ความผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นางรัตนา ไชยนรินทร์ ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2562 ประสิทธิผลในการจัดการกลุ่มของสมาชิกองทุนบทบาทสตรี กรณีศึกษา อำเภอทุ่งยาแดง จังหวัดปัตตานี นางสาวฮามีดะฮ์ ยะโกะ ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2562 การจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเกตุ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี นางปัทมาพร ทองช่วย ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์

 2561

 กระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ: กรณีศึกษาโครงการศึกษาวิจัยระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการที่ดิน  นางสาวณัฐธยาน์ ธนพรดิษนันทน์ อ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง 
2561 ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน นาง อรียาพร อรุณเนตร ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร
2561 ความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด นางสาว ณัฏฐนันท์ มิตรเกษม รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
2561 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อ "โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อ.เมือง จ.พัทลุง นางสาว ภัทริตา ทองพูลเอียด รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 2561 กายภาพบำบัดกับคนพิการทางการเคลื่อนไหว  นาย วรนิพิฐ บุญมาก อ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง 
2561 การจัดการวิสาหกิจชุมชนโคกปริเม็ง ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส นาง จรัสศรี ปิ่นจินดา

ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์

2561 ความผูกพันธ์ต่อองค์การของพนักงาน ศึกษาเฉพาะกรณี พนักงานก่อสร้าง บริษัท ขันอยู่วัฒนา จำกัด นางสาวไพรัช อยู่วัฒนา ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร
2561 คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นางสาวศศิธร อิ่มเนย ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร
2561 ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมใฝ่รู้ในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ว่าที่ร้อยตรีอวิรุทธ์ คงควร รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
2561 ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นางสาววิมลวรรณ นิลโชติ รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
2561 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน สถาบันการบินพลเรือน นายลักษณ์ สังเกตุใจ ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง
2561 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความจงรักภักดีในองค์การของบุคลากร วิทยาลัยการสาธรณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา นางสาวสุนิสา แวสาและ ผศ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง
2561 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นางสาวกมลรัตน์ ชัยสุรจินดา ผศ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง
2561 การจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : กรณีศึกษาอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี นางสาวเมทินี แวดอเลาะ ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2561 การปรับตัวของเกษตรกรชาวสวนยางต่อวิกฤตราคายางตกต่ำ : กรณีศึกษาอำเภอรามัน จังหวัดยะลา นางสาวญีฮานร์ เจะนะ ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่