คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม

ผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาโท

 

ปีการศึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์ นักศึกษาโท ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
2559  "การจัดการสวัสดิการชุมชนของคนจนเมือง: กรณีศึกษาชุมชนรุ่งมณีพัฒนา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร". ลิสา ใจสะอาด รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม

2559

 "การบริหารการพัฒนาการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี". ซุกรีย๊ะห์ หะยีสะอะ ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2559  "รูปแบบและขั้นตอนการขับเคลื่อน ร่างพระราชบัญญัติ การจดทะเบียนคู่ชีวิต ในประเทศไทย". บารมี พานิช รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่