คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 (14 ก.ค.2561)

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ : การบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร 2561

National Conference 2018

 

สาส์นจากคณบดี

รายชื่อคณะกรรมการจัดงานและคณะทำงาน

รายชื่อกองบรรณาธิการจัดทำรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับชาติ

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

 

บทความที่

เรื่อง

หน้า

1

องค์ประกอบของความสำเร็จแบบยั่งยืนของกลุ่มทอเสื่อกก:กรณีศึกษาบ้านหนองกก ตำบลทัพราชองค์ประกอบของความสำเร็จแบบยั่งยืนของกลุ่มทอเสื่อกก:กรณีศึกษาบ้านหนองกก ตำบลทัพราชอำเภอตาพระยา จังหวัด สระแก้ว

:ภาวิณี ทองแย้ม

 8-19

2

การขับเคลื่อนองค์การการมุสลิมผ่านนวัตกรรมทางสังคม:กรณีศึกษามูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาการขับเคลื่อนองค์การการมุสลิมผ่านนวัตกรรมทางสังคม:กรณีศึกษามูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

:ผศ.ดร.อาแว  มะแส

 20-38

3

ความคงเส้นคงวาของการจัดการค้าแผงลอยในกรุงเทพมหานคร

:นฤมล  นิราทร

 39-54

4

แนวทางกลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวชุมชน:กรณีศึกษา ชุมชนบ้านน้าเชี่ยว จังหวัดตราด

:ปาริชาติ  ศรีหะรัญ

 55-64
     

 

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่