คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ปฏิทินการศึกษาคณะฯ

ปฏิทินการศึกษา ปริญญาโท

 

หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม

ภาคปกติ      ภาคพิเศษ กทม.     ภาคพิเศษ ยะลา  
รุ่น 64 ปี 2563 รุ่น 29 ปี 2562 รุ่น 24 ปี 2562
รุ่น 64 ปี 2562 รุ่น 28 ปี 2562 รุ่น 23 ภาค 2 +ภาคฤดูร้อน ปี 2561
รุ่น 63 ปี่ 2561
รุ่น 28 ปี 2561 , ภาคฤดูร้อน ปี 2561 รุ่น 22 ปี 2561ปี 1/2562
รุ่น 62 ปี 2561 รุ่น 27 ปี 2560 รุ่น 21 ปี 2560
รุ่น 61 ปี 2560 รุ่น 26 ปี 2560 รุ่น 20 ปี 2559 
รุ่น 60 ปี 2559  รุ่น 26 ปี 2559  รุ่น 19 ปี 2558
รุ่น 59 ปี 2558 รุ่น 25 ปี 2559  รุ่น 18 ปี 2557