คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม กรณีปกติ และกรณีทุนประเภท1 ครั้งที่ 3/2559 151
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคปกติ ภาคพิเศษ กทม. ครั้งที่ 2/2559 205
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ ยะลา ครั้งที่ 2/2559 135
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2559 120
ประกาศ ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ ยะลา รุ่น21 ครั้งที่ 1/2559 174
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ ปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา ครั้งที่ 2/2559 159
ประกาศ รับสมัครสอบประมวลความรู้ ปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา ครั้งที่ 2/2559 127
ประกาศ รับสมัครสอบประมวลความรู้ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 2-2559 138
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคุณสมบัติ (QE) หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 2/2559 54
ประกาศ รับสมัครสอบประมวลความรู้ ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 2/2559 (แบบที่ 1 และแบบที่ 2) 44
ประกาศ ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม กรณีปกติ และกรณีทุนประเภทที่ 1 ครั้งที่ 2/2559 39
ประกาศ ผลสอบคุณสมบัติ (QE) ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1/2559 (แบบที่ 1 และแบบที่ 2) 396
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 2/2559 35
ประกาศ ผลสอบประมวลความรู้ ปริญญาโท ภาคปกติ และภาคพิเศษ กทม ครั้งที่ 1/2559 64
ประกาศ ผลสอบประมวลความรู้ ปริญญาโท ภาคพิเศษ ยะลา ครั้งที่ 1/2559 58