คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
ประกาศ การสมัครสอบคุณสมบัติ (QE) ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 3/2559 246
ประกาศ ผลการสอบประมวลความรู้ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ ยะลา ครั้งที่ 3/2559 (ฉบับแก้ไข) 192
โครงการฝึกอบรม/สัมมนาทางวิชาการร่วมกับศิษย์เก่า 60
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคพิเศษ กทม. และภาคพิเศษ ยะลา ครั้งที่ 3/2559 148
ประกาศ ผลการตัดสินโครงการประกวดตราสัญลักษณ์ 269
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประกวดเรียงความ (รอบแรก) และกำหนดการนำเสนอ ปีการศึกษา 2559 218
ประกาศ ผลการสอบประมวลความรู้ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ ยะลา ครั้งที่ 2/2559 165
ประกาศ ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม กรณีปกติ และกรณีทุน ครั้งที่ 3/2559 134
ประกาศ ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กทม. รุ่น 26 ครั้งที่ 2/2559 235
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม กรณีปกติ และกรณีทุนประเภท1 ครั้งที่ 3/2559 152
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคปกติ ภาคพิเศษ กทม. ครั้งที่ 2/2559 206
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ ยะลา ครั้งที่ 2/2559 135
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2559 121
ประกาศ ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ ยะลา รุ่น21 ครั้งที่ 1/2559 174
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ ปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา ครั้งที่ 2/2559 160