คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม กรณีปกติ และกรณีทุนประเภทที่1 ครั้งที่ 1/2560 150
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม กรณีปกติ และกรณีทุนประเภทที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 140
ประกาศ สอบราคาซื้อไมโครโฟนห้องประชุม พร้อมเครื่องควบคุมการทำงานและจ่ายไฟ จำนวน 2 ชุด 189
การเปิดบริการสั่งจองชุดครุย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 126
ประกาศ ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ ยะลา รุ่น 21 ครั้งที่ 2/2559 156
โบว์ลิ่งการกุศล สมาคมนักศีกษาเก่าคณะพัฒนาสังคม 2558 161
ประกาศ การสมัครสอบคุณสมบัติ (QE) ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 3/2559 242
ประกาศ ผลการสอบประมวลความรู้ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ ยะลา ครั้งที่ 3/2559 (ฉบับแก้ไข) 192
โครงการฝึกอบรม/สัมมนาทางวิชาการร่วมกับศิษย์เก่า 58
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคพิเศษ กทม. และภาคพิเศษ ยะลา ครั้งที่ 3/2559 146
ประกาศ ผลการตัดสินโครงการประกวดตราสัญลักษณ์ 267
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประกวดเรียงความ (รอบแรก) และกำหนดการนำเสนอ ปีการศึกษา 2559 216
ประกาศ ผลการสอบประมวลความรู้ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ ยะลา ครั้งที่ 2/2559 163
ประกาศ ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม กรณีปกติ และกรณีทุน ครั้งที่ 3/2559 134
ประกาศ ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กทม. รุ่น 26 ครั้งที่ 2/2559 231