คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2557 282
ประกาศ ผลการคัดเลือก ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ ยะลา รุ่น 19 ครั้งที่ 1/2557 69
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(QE) ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1/2557 119
ประกาศ ตารางสอบกลางภาคและสอบไล่ ภาคฤดูร้อน จส.กทม ปีการศึกษา 2556 319
ประกาศ ตารางสอบกลางภาคและสอบไล่ ภาคฤดูร้อน จส.ระยอง ปีการศึกษา 2556 123
ประกาศ ผลสอบประมวลความรู้ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1/2557 60
ประกาศ การสอบคุณสมบัติ (QE) ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1/2557 121
ประกาศ ผลการคัดเลือกเข้าศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กทม. รุ่น 24 ครั้งที่ 1/2557 99
NIDA Announcement on Criteria and Terms of Scholarship Payment 109
ประกาศ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษา: 30 มกราคม 2556 55
ประกาศ กำหนดการขั้นตอนการจัดทำและการสอบวิทยานิพนธ์: 30 สิงหาคม 2556 90