คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ ยะลา รุ่น19 ครั้งที่ 2/2257 175
ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันปฐมนิเทศ ปริญญาโท ภาคปกติ ภาค 2/2557 173
ข้อตกลงในการอนุญาตให้จัดทำและเผยแพร่วิทยานิพนธ์ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 108
การเปิดบริการสั่งจองชุดครุย พิธีพระราชธานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 144
ประกาศ กำหนดการขั้นตอนการจัดทำและการสอบวิทยานิพนธ์: 5 กันยายน 2557 81
ขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 182
ประกาศ การแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 322
ประกาศ ผลสอบ (QE) ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1/2557 98
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม รุ่น 5 ครั้ง 1/2557 139
ประกาศ ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กทม. รุ่น 24 ครั้งที่ 2/2557 74
ประกาศ การรับสมัครสอบประมวลความรู้ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 2/2557 83
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม รุ่นที่ 5 167
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2557 295
ประกาศ ผลการคัดเลือก ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ ยะลา รุ่น 19 ครั้งที่ 1/2557 84
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(QE) ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1/2557 137