คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม รุ่น6 ครั้ง 1/2558 318
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 1/2558 40
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม รุ่น6 ครั้งที่ 1/2558 120
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ ยะลา รุ่น19 ครั้งที่ 2/2257 162
ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันปฐมนิเทศ ปริญญาโท ภาคปกติ ภาค 2/2557 160
ข้อตกลงในการอนุญาตให้จัดทำและเผยแพร่วิทยานิพนธ์ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 96
การเปิดบริการสั่งจองชุดครุย พิธีพระราชธานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 130
ประกาศ กำหนดการขั้นตอนการจัดทำและการสอบวิทยานิพนธ์: 5 กันยายน 2557 68
ขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 170
ประกาศ การแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 313
ประกาศ ผลสอบ (QE) ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1/2557 86
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม รุ่น 5 ครั้ง 1/2557 130
ประกาศ ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กทม. รุ่น 24 ครั้งที่ 2/2557 61
ประกาศ การรับสมัครสอบประมวลความรู้ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 2/2557 71
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม รุ่นที่ 5 152