คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครบรอบ 49 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2558 83
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 3/2557 83
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา ครั้งที่ 1/2558 117
ประกาศ ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือก ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กทม. รุ่น 25 ครั้งที่ 1/2558 78
กำหนดการสอบประมวลความรู้ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม และสาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา ครั้งที่ 3/2557 111
กำหนดการ งานประชุมวิชาการ และงานคืนสู่เหย้า ปี 2558 232
ประกาศ รับสมัครสอบประมวลความรู้ ปริญญาโท สาขาวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 3/2557 279
กำหนดการถ่ายภาพหมู่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 107
ประกาศ รับสมัครสอบคุณสมบัติ (Q.E.) ปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2558 314
ประกาศ รับสมัครสอบคุณสมบัติ (Q.E.) ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1/2558 73
ประกาศ รับสมัครสอบคุณสมบัติ (Q.E.) ปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2558 71
ประกาศ ผลสอบคุณสมบัติ (QE) ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 2/2557 99
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม รุ่น6 ครั้ง 1/2558 331
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 1/2558 52
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม รุ่น6 ครั้งที่ 1/2558 136