คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
ประกาศ รับสมัครสอบประมวลความรู้ ปริญญาโท สาขาวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 3/2557 265
กำหนดการถ่ายภาพหมู่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 93
ประกาศ รับสมัครสอบคุณสมบัติ (Q.E.) ปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2558 304
ประกาศ รับสมัครสอบคุณสมบัติ (Q.E.) ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1/2558 54
ประกาศ รับสมัครสอบคุณสมบัติ (Q.E.) ปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2558 58
ประกาศ ผลสอบคุณสมบัติ (QE) ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 2/2557 80
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม รุ่น6 ครั้ง 1/2558 317
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 1/2558 38
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม รุ่น6 ครั้งที่ 1/2558 117
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ ยะลา รุ่น19 ครั้งที่ 2/2257 158
ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันปฐมนิเทศ ปริญญาโท ภาคปกติ ภาค 2/2557 158
ข้อตกลงในการอนุญาตให้จัดทำและเผยแพร่วิทยานิพนธ์ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 89
การเปิดบริการสั่งจองชุดครุย พิธีพระราชธานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 128
ประกาศ กำหนดการขั้นตอนการจัดทำและการสอบวิทยานิพนธ์: 5 กันยายน 2557 65
ขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 167