คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “LISREL: ตัวแบบสมการโครงสร้างด้วยภาษาคำสั่ง SIMPLIS”

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “LISREL: ตัวแบบสมการโครงสร้างด้วยภาษาคำสั่ง SIMPLIS”