คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

โครงการอบรม เทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ วันที่ 26 มกราคม 2562

 โครงการอบรม เทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ วันที่ 26 มกราคม 2562