คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

โครงการอบรม เทคนิคการเป็นล่ามไทย-จีน: มิติวัฒนธรรม วันที่ 23 มีนาคม 2562

 โครงการอบรม เทคนิคการเป็นล่ามไทย-จีน: มิติวัฒนธรรม วันที่ 23 มีนาคม 2562