คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตร SPSS วันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2562

 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตร SPSS วันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2562