คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา กรณีปกติและกรณีทุนราชการฯ รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 1/2563

news intro1 new

ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา กรณีปกติ และกรณีทุนราชการฯ รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 1/2563

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่