คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

ปี 2564

มกราคม 2564

เมษายน 2564

ปี 2563

ธันวาคม 2563

มิถุนายน 2563

พฤษภาคม 2563

เมษายน 2563

pdf ประกาศเรื่อง ขยายเวลาการปิดที่ทำการสถาบันเป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 2
30 เมษายน 2563
pdf ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานของกองกลางในช่วงที่มีการปิดสถาบันเป็นการชั่วคราว 20 เมษายน 2563
 pdf ประกาศเรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มเติม 2 เมษายน 2563
pdf ประกาศเรื่อง ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 2 2 เมษายน 2563
pdf ประกาศเรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1 เมษายน 2563
pdf ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการของงานการศึกษาของสถาบันในระหว่างที่สถาบันปิดที่ทำการชั่วคราว 1 เมษายน 2563
pdf ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติในการขอใช้บริการประชาสัมพันธ์ในช่วงสถาบันปิดที่ทำการ 1 เมษายน 2563

มีนาคม 2563

pdf ประกาศเรื่อง ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 31 มีนาคม 2563
pdf ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติในการส่งเรื่องมายังกลุ่มงานวินัยและนิติการ 31 มีนาคม 2563
pdf ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติด้านการเงินการคลังช่วงสถาบันปิดที่ทำการ 30 มีนาคม 2563
pdf ประกาศเรื่อง ขยายเวลาการปิดที่ทำการสถาบันเป็นการชั่วคราว 28 มีนาคม 2563
pdf ประกาศเรื่อง ปิดที่ทำการศูนย์การศึกษาส่วนภูมิภาคของสถาบันเป็นการชั่วคราว 27 มีนาคม 2563
pdf ประกาศเรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 4 (กทม.) 27 มีนาคม 2563
pdf ประกาศเรื่อง ขอเลื่อนการจัดทำและจัดส่งเอกสารสาคัญทางการศึกษา 26 มีนาคม 2563
pdf ประกาศเรื่อง ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) 25 มีนาคม 2563
pdf ประกาศเรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 25 มีนาคม 2563
pdf ประกาศเรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน 25 มีนาคม 2563
pdf ประกาศเรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรี ตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี 25 มีนาคม 2563
pdf ประกาศเรื่อง สถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 25 มีนาคม 2563
pdf ประกาศเรื่อง แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 25 มีนาคม 2563
pdf ประกาศเรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนในสถาบันและแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน แบบออนไลน์ 24 มีนาคม 2563
pdf ประกาศเรื่อง เลื่อนกำหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษา ทุกหลักสูตร 22 มีนาคม 2563
pdf ประกาศเรื่อง เลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้สมัครทุกหลักสูตรที่ได้สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ 22 มีนาคม 2563
pdf ประกาศเรื่อง ปิดที่ทําการสถาบันเป็นการชั่วคราว 21 มีนาคม 2563
pdf ประกาศเรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 3 21 มีนาคม 2563
pdf ประกาศเรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 2 21 มีนาคม 2563
pdf ประกาศเรื่อง ขอความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันโรค ระดับอำเภอและหมู่บ้าน กรณีผู้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 21 มีนาคม 2563
pdf ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ (กรมบัญชีกลาง) 20 มีนาคม 2563
pdf ประกาศเรื่อง มาตราการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และการปฏิบัติงานที่บ้าน 20 มีนาคม 2563
pdf ประกาศเรื่อง กำหนดให้การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันเป็นแบบออนไลน์เท่านั้น 20 มีนาคม 2563
pdf ประกาศเรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ฉบับที่ 3 12 มีนาคม 2563

กุมภาพันธ์ 2563

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่