คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

โครงการอบรมหลักสูตร “ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารพื้นฐาน 1”

news intro1

 โครงการอบรมหลักสูตร “ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารพื้นฐาน 1”

 บสมัคร อบรมหลักสูตร“ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารพื้นฐาน 1”