คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม และสาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา กรณีทุนส่งเสริมประเภทที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

AD PhD PDScholarship2019

PhD scholarship 62 01

pdf รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
และสาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
กรณีทุนส่งเสริมประเภทที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

                                                                                                           pdf ใบสมัคร