คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา กรณีปกติ (รุ่นที่ 4) ประจำปีการศึกษา 2564

 AD Phd PDS G3

 

รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา กรณีปกติ (รุ่นที่ 4) ประจำปีการศึกษา 2564

 ใบสมัคร

 Online

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่