คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม กรณีปกติ (รุ่นที่ 11) ประจำปีการศึกษา 2563

 

 

pdf รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการพัฒนาสังคม กรณีปกติ (รุ่นที่ 11) ประจำปีการศึกษา 2563

                                                                                                          pdf ใบสมัคร

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่