คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ค่าใช้จ่ายหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ ยะลา

 อัตราค่าธรรมเนียม / ค่าหน่วยกิต 

 

ภาคพิเศษ ยะลา
1. ค่าบำรุงสถาบัน (4,000 x 4 ภาค)  16,000 บาท
2. ค่าบำรุงสถาบันภาคฤดูร้อน (2,000 x 2 ภาค)  4,000 บาท
3. ค่าใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ  1,200 บาท
4. ค่ากิจกรรมพิเศษ (2,500 x 4 ภาค) 10,000 บาท
4. ค่าหน่วยกิต (1,800 x 39 หน่วยกิต)  70,200 บาท
(รวมเอกสารและตำรา)    
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร   101,400 บาท


PDF COST TH1

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่