คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 SSED / 123 Views

 

ร่วมเสวนา หัวข้อ วิกฤตมลพิษทางอากาศ 

กับสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย (FCCT)

 

โดย ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

Credit : Foreign Correspondents's Club of Thailand (FCCT)

Add your comments

Related Videos