คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 SSED / 375 Views

บิ๊กตู่จะซ้ำรอยบิ๊กสุ? : คนเคาะข่าว 2/10/2018 (์NEWS1)

 
บิ๊กตู่จะซ้ำรอยบิ๊กสุ? : คนเคาะข่าว 2/10/2018
พบกับ รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
และ ผศ.ทวี สุรฤทธิกุล อ.ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
Credit : Youtube Channel (NEWS1)

Add your comments

Related Videos