คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปริญญาเอก และปริญญาโท

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม

โทรศัพท์ : 0-2727-3109
โทรสาร : 0-2377-6764, 0-2375-0941

 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

โทรศัพท์ : 0-2727-3112
โทรสาร : 0-2377-6764, 0-2375-0941

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 โทรศัพท์ : 0-2727-3577
โทรสาร : 0-2377-6764, 0-2375-0941

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปริญญาเอก และปริญญาโท

สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา

โทรศัพท์ : 0-2727-3294
โทรสาร : 0-2377-6764, 0-2375-0941

 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

โทรศัพท์ : 0-2727-3094
โทรสาร : 0-2377-6764, 0-2375-0941

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 โทรศัพท์ : 0-2727-3091
โทรสาร : 0-2377-6764, 0-2375-0941

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปริญญาโท (ศูนย์ฯนอกที่ตั้ง จ.ยะลา)

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม

โทรศัพท์ : 0-2727-3109
โทรสาร : 0-2377-6764, 0-2375-0941

 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

โทรศัพท์ : 0-2727-3092
โทรสาร : 0-2377-6764, 0-2375-0941

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 โทรศัพท์ : 0-2727-3294
โทรสาร : 0-2377-6764, 0-2375-0941

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Office hours

ที่ ชื่อ-สกุล วัน เวลา
1 รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อังคาร เวลา 09.00 – 12.00 น.
    จันทร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.
2 ผศ.ดร.อาแว มะแส อังคาร เวลา 10.00 – 12.00 น.
    พุธ เวลา 13.00 – 16.00 น.
3 ผศ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง อังคาร เวลา 09.00 – 16.00 น.
    พฤหัสบดี เวลา 09.00 – 12.00 น.
       
4 ผศ.ดร.นรีนุุช ดำรงชัย อังคาร เวลา 9.00 – 12.00 น.
    พุธ เวลา 09.00 – 16.00 น.
       
5 รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม อังคาร เวลา 13.00 – 16.00 น.
    พุธ เวลา 09.00 – 12.00 น.
6 รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน อังคาร เวลา 09.00 – 12.00 น.
    พฤหัสบดี เวลา 13.00 – 16.00 น.
7 ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ จันทร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.
    ศุกร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
    พฤหัสบดี เวลา 09.00 – 12.00 น.
       
8 ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง อังคาร เวลา 09.00 – 12.00 น.
    พฤหัสบดี เวลา 09.00 – 12.00 น.
9 อาจารย์ ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ จันทร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.
    พฤหัสบดี เวลา 09.00 – 12.00 น.
10 ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ จันทร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
       
11 ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน จันทร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
       

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่