คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปริญญาเอก และปริญญาโท

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม

โทรศัพท์ : 0-2727-3570
โทรสาร : 0-2377-6764, 0-2375-0941

 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

โทรศัพท์ : 0-2727-3112
โทรสาร : 0-2377-6764, 0-2375-0941

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 โทรศัพท์ : 0-2727-3577
โทรสาร : 0-2377-6764, 0-2375-0941

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปริญญาเอก และปริญญาโท

สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา

 โทรศัพท์ : 0-2727-3294
โทรสาร : 0-2377-6764, 0-2375-0941

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

โทรศัพท์ : 0-2727-3094
โทรสาร : 0-2377-6764, 0-2375-0941

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 โทรศัพท์ : 0-2727-3091
โทรสาร : 0-2377-6764, 0-2375-0941

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปริญญาโท (ศูนย์ฯนอกที่ตั้ง จ.ยะลา)

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม

โทรศัพท์ : 0-2727-3109
โทรสาร : 0-2377-6764, 0-2375-0941

 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

โทรศัพท์ : 0-2727-3092
โทรสาร : 0-2377-6764, 0-2375-0941

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Office hours

ที่ ชื่อ-สกุล วัน เวลา
1 รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อังคาร เวลา 09.00 – 12.00 น.
    จันทร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.
2 ผศ.ดร.อาแว มะแส อังคาร เวลา 10.00 – 12.00 น.
    พุธ เวลา 13.00 – 16.00 น.
3 ผศ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง อังคาร เวลา 09.00 – 16.00 น.
    พฤหัสบดี เวลา 09.00 – 12.00 น.
4 ผศ.ดร.นรีนุุช ดำรงชัย อังคาร เวลา 9.00 – 12.00 น.
    พุธ เวลา 09.00 – 16.00 น.
5 ศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม อังคาร เวลา 13.00 – 16.00 น.
    พุธ เวลา 09.00 – 12.00 น.
6 ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ พุธ

เวลา 09.00 – 12.00 น.
เวลา 13.00-16.00 น.

    ศุกร์

เวลา 09.00 – 12.00 น.
เวลา 13.00 – 16.00 น.

7 ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ จันทร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.
    ศุกร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
    พฤหัสบดี เวลา 09.00 – 12.00 น.
8 ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง อังคาร เวลา 09.00 – 12.00 น.
    พฤหัสบดี เวลา 09.00 – 12.00 น.
10 ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ จันทร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
11 ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน จันทร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
       

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่