คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

คณะผู้บริหาร

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , 

          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา

 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้บริหารหลักสูตร

ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ

อีเมล :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ จ.ยะลา

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เลขานุการคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

นางวนิดา ประภาวสิทธิ์

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่