คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

คณะผู้บริหาร

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาแว  มะแส

 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รติพร  ถึงฝั่ง

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หลี่  เหรินเหลียง

อีเมล :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  สามัคคีธรรม

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้บริหารหลักสูตร

ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง

อีเมล :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ จ.ยะลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา เป้าอารีย์

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เลขานุการคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

นางวนิดา ประภาวสิทธิ์

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่