คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา เป้าอารีย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
ตำแหน่งบริหาร : ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ จ.ยะลา

หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านรัฐศาสตร์การเมืองจากมหาวิทยาลัย Wollongong ประเทศออสเตรเลียแล้ว อ.สุวิชาเริ่มต้นการทำงานโดยรับราชการ ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ต่อมาในปี 2537 อ.สุวิชาได้ร่วมงานกับแผนก Perspective Section ของหนังสือพิมพ์ Bangkok Post ในตำแหน่งผู้สื่อข่าว ช่วงเวลาเกือบ 8 ปีในตำแหน่งนี้ อ.สุวิชาได้รายงานข่าว, วิเคราะห์ข่าว, และวิจารณ์ประเด็นต่างทางด้านการเมืองไทย, เศรษฐกิจ, การบริหาร, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และปัญหายาเสพย์ติด ด้วยประสบการณ์ด้านงานข่าวและความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์การเมือง อ.สุวิชาจึงเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในตำแหน่งที่สำคัญในหน่วยงานต่างๆ เช่น บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, โครงการมาเลเซียของมูลนิธิ Friedrich Naumann และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ก่อนเข้าร่วมงานกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)ในปี 2551 นั้น อ.สุวิชาได้รับหน้าที่เป็น Media Specialist ที่ศูนย์ Open Source Center ซึ่งตั้งอยู่ที่สถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ปัจจุบัน อ.สุวิชาเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้านรัฐศาสตร์ประจำคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม นิด้า อ.สุวิชาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียนศึกษา, การบริหารการพัฒนาสังคม, การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา, การเมืองในการกำหนดนโยบายสังคม การวางแผนยุทธศาสตร์และการจัดการ และการเมืองท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การพัฒนา ยิ่งไปกว่านั้น ในปี 2555 อ.สุวิชาได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” โพลแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความถูกต้องแม่นยำในการทำนายผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในปี 2556 ที่ผ่านมา

 

สำเร็จการศึกษา

» ปริญญาเอก สาขา Development Administration จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

» ปริญญาโท สาขา Politics จาก University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย

» ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ความเชี่ยวชาญ

» อาเซียนศึกษา

» การบริหารการพัฒนาสังคม

» การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา

» การเมืองในการกำหนดนโยบายสังคม

» การวางแผนยุทธศาสตร์และการจัดการ

» การเมืองท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การพัฒนา

เบอร์โทร : 0 2727 3099

แฟกซ์ : 0 2377 6764

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดข้อมูล PDF

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่