คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร

ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะและการวางแผนกลยุทธ์ การประเมินโครงการ และการปกครองท้องถิ่น ด้วยประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการวางแผนกลยุทธ์ ท่านจึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (นิด้า) ถึง 2 วาระการบริหารตั้งแต่ 1ต.ค.50 – 30 ก.ย.56 และท่านได้สร้างสรรค์ผลงานโดดเด่นทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ เช่น การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนยุทธศาสตร์ ของกรมการจัดหางานในจังหวัดสงขลาและปัตตานี นอกจากนี้ ท่านยังให้การบริการวิชาการกับหลายหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ท่านได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาวิชาการ ให้แก่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ใน "โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์” ประจำปี พ.ศ.2555-2559 และโครงการการศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มของประเทศไทย ณ ประเทศอินโดนีเซีย ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม (นิด้า)

 

สำเร็จการศึกษา

» ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Political Science) สาขารัฐศาสตร์ จาก University of Oklahoma ประเทศสหรัฐอเมริกา

» ปริญญาโท Master of Public Administration สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จาก American International College ประเทศสหรัฐอเมริกา

» ปริญญาตรี Bachelor of Politics Science สาขาการปกครอง จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ความเชี่ยวชาญ

» นโยบายสาธารณะและการวางแผนกลยุทธ์

» การประเมินโครงการ

» การปกครองส่วท้องถิ่น


เบอร์โทร : 0 2727 3118

แฟกซ์ : 0 2377 6764, 0 2375 0941

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่