คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ไชยอำพร

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี  ไชยอำพร

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมวัฒนธรรม มิติของสังคมและวัฒนธรรม การบริหารองค์การสังคม และการวิจัยเชิงคุณภาพทางสังคมศาสตร์ ท่านเป็นเจ้าของผลงานเขียนตำราที่ได้รับการตีพิมพ์มากกว่า 10 ครั้ง ในเรื่อง "การวิเคราะห์ทางสังคมเพื่อการพัฒนา: แนวความคิดและวิธีการ" “การวิจัยเชิงคุณภาพ: แนวความคิด วิธีการ และการประยุกต์ใช้” และ “ข้าวบนเวทีโลก: การวิจัยการค้าและนโยบายระหว่างไทย-จีน ซึ่งได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ที่วิทยาลัยระหว่างประเทศศึกษา มหาวิทยาลัยยูนนาน ประเทศจีน” และท่านยังให้การบริการวิชาการแก่ประชาชนผู้สนใจความรู้ทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เช่น อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์การ: วิธีการและเทคนิคการถอดความรู้” และบรรยายเรื่อง "วัฒนธรรมไทย" ณ มณฑล Changzhou ประเทศจีน รวมถึงร่วมนำเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติ The ICSH 2015: XIII International Conference on Social Sciences and Humanities จัดโดย World Academy and Science, Engineering and Technology ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ด้วยความเป็นครูผู้เสียสละของท่านจึงได้รับคำเถิดทูนว่า “อาจารย์แม่” ยิ่งไปกว่านั้น ท่านจึงได้รับเกียรติจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) พิจารณาให้เป็นผู้เหมาะสมให้ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2557

 

สำเร็จการศึกษา

» ปริญญาเอก สาขา Rural Study and Community Development จาก University of The Philippines at Los Banos ประเทศฟิลิปปินส์

» ปริญญาโท สาขา Psychology จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

» ปริญญาตรี สาขา Chemistry จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ความเชี่ยวชาญ

» การวิเคราะห์และการเปลี่ยนแปลงสังคมวัฒนธรรม

» การประเมินผลกระทบทางสังคม

» การบริหารองค์การสังคม

» การวิจัยเชิงคุณภาพทางสังคมศาสตร์

 

เบอร์โทร : 0 2727 3570

แฟกซ์ : 0 2377 6764, 0 2375 0941

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่