คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาย  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
อาจารย์ประจำหลักสูตร : การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์  การบริหารการพัฒนาสังคม และการประเมินผลนโยบายองค์การและโครงการ   งานวิจัยที่สำคัญ ปัญหาและโอกาสในกระบวนการสร้างความเป็นสถาบันขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ: กรณีศึกษาคณะกรรมการการเลือกตั้ง การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์: ศึกษาเฉพาะกรณีการวิเคราะห์เพื่อกำหนดนโยบายสังคมในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้  โครงสร้างอำนาจท้องถิ่นและการเปลี่ยนแปลง การประเมินผลโครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพจิตชุมชนที่ยั่งยืน  ตำราและหนังสือวิชาการหลักคือ  ปรัชญาสังคมศาสตร์  การบริหารจัดการองค์การ ชนชั้นกับการเลือกตั้ง ระบบทุจริตการเลือกตั้ง และโครงสร้างอำนาจท้องถิ่นความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลง” ในการบริการวิชาการต่อสาธารณะอาจารย์ได้แสดงความคิดเห็นและถ่ายทอดความรู้ด้านสังคมและการเมืองทางสื่อมวลชนทั้งวิทยุโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้รับเชิญให้ไปบรรยายในหน่วยงานต่างๆหลายแห่ง เช่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และกรมสุขภาพจิต

 

สำเร็จการศึกษา

» ปริญญาเอก สาขา Politics จาก James Cook University ประเทศออสเตรเลีย

» ปริญญาโท เกียรตินิยมดีมาก สาขา Social Development จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

» ปริญญาตรี สาขา Public Health จากมหาวิทยาลัยมหิดล

 

ความเชี่ยวชาญ

» รัฐศาสตร์

» รัฐประศาสนศาสตร์

» การบริหารการพัฒนาสังคม

» ปรัชญาสังคมศาสตร์

» การประเมินผลนโยบายองค์การและโครงการ

เบอร์โทร : 0 2727 3119

แฟกซ์ : 0 2377 6764, 0 2375 0941

อีเมลล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดข้อมูล PDF

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่