คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

อาจารย์ ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์

อาจารย์ ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์

เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการเมืองระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและจีน รวมถึงภาษาจีน หลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ท่านได้รับทุนการศึกษาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  คณะรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ สาขาการเมืองระหว่างประเทศ (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่งประเทศจีน ขณะที่ศึกษาอยู่นั้น  ท่านได้รับรางวัลที่ 3 จากบทความชื่อว่า “A Study on the Current Trend of Chinese and Thai Integration in Thailand.” ของ ASEAN Forum จัดโดย Peking University และ Guangxi University for Nationalities. ปัจจุบัน อาจารย์ ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ สอนในหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 

สำเร็จการศึกษา

» ปริญญาเอก สาขา International Politics จาก Peking University ประเทศจีน

» ปริญญาโท สาขา International Politics จาก Peking University ประเทศจีน

» ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขา ภาษาจีน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ความเชี่ยวชาญ

» การเมืองระหว่างประเทศ

» ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและจีน

เบอร์โทร : 0 2727 3294

แฟกซ์ : 0 2377 6764, 0 2375 0941

อีเมล :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่