คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับปริญญาตรีและปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงและสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาศาสตร์ตามลำดับ และได้รับปริญญาเอกทางด้านพัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โดยมีบทความตีพิมพ์ที่น่าสนใจ เช่น Logical Connection between Strategic Implication Process and Competitive Advantage in Context of Strategic Alliances: A Resource-Based View & Resource Dependence Perspective; ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน: การสำรวจองค์ความรู้; ภาวะผู้นำแบบเต็มรูปแบบเชิงจริยธรรม: การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจและเชิงยืนยัน; ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้ และประสิทธิผลของหน่วยงานในสถานีตำรวจนครบาล: การวิเคราะห์เส้นทาง เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังเคยได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองเด็ก; การประเมินผลการดำเนินงาน 11 ปี ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ, ซึ่งทั้งสองงานวิจัยนี้ได้รับทุนวิจัยจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์; Provincial Governance Index: 2013, ได้รับทุนวิจัยจาก USAID; ดัชนีธรรมาภิบาลระดับจังหวัด: จังหวัดตาก ได้รับทุนวิจัยจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า เป็นต้น

 

สำเร็จการศึกษา

     » ปริญญาเอก สาขา Social Development and Environmental Management จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

     » ปริญญาโท สาขา Marketing Management จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

     » ปริญญาตรี สาขา Marketing จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ความเชี่ยวชาญ

     » พัฒนาสังคม
     » องค์การและการจัดการ
     » ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
     » สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
     » การตลาด


เบอร์โทร : 0 2727 3221

แฟกซ์ : 0 2377 6764, 0 2375 0941

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่