คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา อมรสงวนสิน

รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา อมรสงวนสิน

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรป่าไม้ วนศาสตร์ชุมชน ท่านได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่สำคัญหลายเรื่อง อาทิเช่น "ทุนสังคมกับการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ: กรณีศึกษาตำบลท่าผาและตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และการวิจัยการออกแบบระบบฐานข้อมูลและจัดทำระบบงานสำรวจทรัพยากรป่าไม้ เพื่อรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 ให้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ท่านยังได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ "Environment's Fifth Social Forestry Writing Workshop, East-West Center ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (นิด้า)

 

สำเร็จการศึกษา

     » ปริญญาเอก สาขา Regional and Rural Development Planning จาก มหาวิทยาลัย Asian Institute of Technology ประเทศไทย

     » ปริญญาโท สาขา Social Forestry ที่ จาก University of Philipines ที่ Los Banos ประเทศฟิลิปปินส์

     » ปริญญาตรี สาขา Forestry จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

     » การจัดการสิ่งแวดล้อม

     » ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

     » การจัดการทรัพยากรป่าไม้

     » วนศาสตร์ชุมชน

 

เบอร์โทร : 0 2727 3902

แฟกซ์ : 0 2377 6764, 0 2375 0941

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่