คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน

ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน

ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์  ท่านได้รับทุน กพ. ให้ไปศึกษาวิชาจิตวิทยา ระดับปริญญาตรีและโท ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนปริญญาเอกได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ประจำคณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีผลงานสำคัญระดับชาติมากมาย เช่น ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขาปรัชญาและสาขาสังคมวิทยา ตลอดจนอยู่ในคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ส่วนทางด้านวิชาการ ท่านได้ทำวิจัยและประมวลผลงานวิจัยเพื่อเสนอเป็น “ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม” เพื่อเป็นแนวทางการวิจัยและพัฒนาคนไทย มาตลอด 40 ปี จนถึงปัจจุบัน และสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งที่มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน นอกจากนี้ ท่านได้สร้างสรรค์ตำราและงานวิจัยต่างๆ เช่น ตำราวิธีวิจัย 2 เล่ม ที่มีผู้นิยมใช้มานานกว่า 20 ปี มีงานวิจัยและบทความวิจัย รวมทั้งบทความวิชาการอื่นๆ หลายสิบเรื่อง เช่น "ผลิตผลวิจัยระบบพฤติกรรมไทย สร้างเครือข่ายพัฒนาเยาวชน" "การวิจัยสาขาจิตพฤติกรรมศาสตร์ในประเทศไทย"  "A New Model of Socialization for Improving Work Performance and Quality of Life in Thailand" ซึ่งได้รับเชิญให้นำเสนอในงานประชุมนักจิตวิทยาประยุกต์ที่สหรัฐอเมริกา และให้บริการทางวิชาการแก่สาธารณะ เช่น เป็นที่ปรึกษาในโครงการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนสำนักงาน กพ. อยู่ในคณะกรรมการวางแผนนโยบายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก้เด็กไทยวัย 0-12 ปี ในสมัยรัฐบาลอนัน ปัญญารชุน เป็นอดีตนายกสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย ได้รับแต่งตั้งเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ โดยสภาวิจัยแห่งชาติ ตลอดจนได้รับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บูรฉัตร ด้านอาจารย์ผู้ทรงคุณธรรมอีกด้วย

 

 

สำเร็จการศึกษา

» ปริญญาเอก สาขา Social Psychology จาก University of Maryland, College Park ประเทศสหรัฐอเมริกา

» ปริญญาโท สาขา Social Psychology จาก University of Illinois, Urbana ประเทศสหรัฐอเมริกา

» ปริญญาตรี สาขา Social Psychology จาก University of California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความเชี่ยวชาญ

» จิตวิทยา: วิธีการวิจัยและพัฒนา 

» จิตวิทยาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์

» การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างจิตและพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม การเรียนและการทำงาน


เบอร์โทร : 0-2727-3109
แฟกซ์ : 0 2377 6764, 0 2375 0941
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่