คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ข้อตกลงทางวิชาการ

ข้อตกลงทางวิชาการของคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับหน่วยงานภายนอก

ปี หน่วยงาน Weblink
2559 มหาวิทยาลัยเกริก  คณะศิลปศาสตร์ www.krirk.ac.th
2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ www.ku.ac.th
2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ www.kku.ac.th
2559 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมศาสตร์ www.nu.ac.th
2559 มหาวิทยาลัยบูรพา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ www.buu.ac.th
2559 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ www.up.ac.th
2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ www.rru.ac.th
2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ www.rbru.ac.th
2559 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คณะสังคมศาสตร์ www.swu.ac.th
2559 มหาวิทยาลัยศิลปากร  คณะสังคมศาสตร์ www.su.ac.th
2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ www.psu.ac.th


FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่