คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ นำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ Dioxin 2018 ที่ Krakow ประเทศโปแลนด์ 46
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ จัดประชุมผลโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร 51
ครบรอบปีที่ 35 คณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า 55
นางสาว สุเชาวดี นกเพ็ชร์ ได้รับโล่ห์ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปีงบประมาณ 2561 จากกระทรวงมหาดไทย 52
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ได้รับใบประกาศนียบัตร Reviewer ระดับ Excellent จาก สำนักพิมพ์ Elsevier 28
กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมเยาวชน ดี เก่ง มีสุข สำหรับนักเรียนโรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา โดย ชมรมอาสาพัฒนาสังคมนิด้า 40
กิจกรรมพัฒนาเยาวชน เก่ง ดี มีสุข ด้วยรูปแบบ(4Q) 3 ภาษาสำหรับนักเรียน ป.4-6 ณ โรงเรียนบ้านซับบอน จ.สระบุรี 52
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ บรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่การปฏิบัติงานระดับมืออาชีพ” สนง.คกก.อย. ที่ศรีราชา 25
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ร่วมเสวนา เรื่อง ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจกับการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม ในรายการคนเคาะข่าว 25
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานควบคุมค่าความเข้มข้นกลิ่นจากโรงงานยางพารา สนง.ปลัดกระทรวง ทส. 35