คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
ดร.อธิวัฒน์ ศิลาหม้อม (ศิษย์เก่าคณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า) ได้รับประทานรางวัลแห่งชาติ สาขาผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น 288
ผศ.ดร.อาแว มะแส คณบดีคณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า ได้รับเกียรติเชิญเป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโทสาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปัตตานี 20
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2563 18
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ได้รับเกียรติเชิญเป็น Keynote และ Chairman ​ในงาน ​The​ 7th​ Burapha University​ International​ Conference​ on​ Interdisciplinary Research 16
รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร หัวข้อ "เทคนิคการสื่อสารชุมชนแบบมีส่วนร่วม" 17
ผศ.ดร.นรีนุช ดำรงชัย เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร หัวข้อ "เทคนิคการสื่อสารชุมชนแบบมีส่วนร่วม" 21
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร หัวข้อ "นโยบายและยุทธศาสตร์ในงานพัฒนาชุมชน" 19
ผศ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร หัวข้อ "เทคนิคการนำนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ" 29
ผศ.ดร.นรีนุช ดำรงชัย เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร หัวข้อ "เทคนิคการวิเคราะห์ชุมชน" 17
ผศ.ดร.อาแว มะแส คณบดีคณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร หัวข้อ "ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน" 14

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่